قوانین و مقررات ساخت مهر

تمامی ضوابط کاری ما برای رفاه بیشتر مشتریانمان هستند

مهر شرکت یا موسسات:  برای ساخت مهرهای شرکتی ارسال تصویر اصل روزنامه رسمی، کارت ملی مدبر عامل و همچنین درخواست در سربرگ شرکت همراه با  مهر و امضا یکی از مدیران الزامی است.

مهرهای پزشکی:  برای ساخت مهرهای پزشکی ارسال تصویر کارت نظام پزشکی و کارت ملی پزشک یا متخصص لازم است.

مهرهای مهندسی:  مهندسان برای ساخت مهرخود با ارسال عکس پروانه نظام مهندسی و کارت شناسایی میتوانند اقدام به سفارش کنند.

مهرهای وکالت: وکلای گرامی به منظور ثبت سفارش مهر خود عکس پروانه وکالت و کارت شناسایی ارسال کرده تا برای ساخت مهرتان اقدام شود.

مهرهای فروشگاه و مغازه: برای ساخت مهرهای فروشگاه ها در صورت داشتن مجوز ارسال عکس جوازکسب و کارت شناسایی و در صورت نداشتن مجوز ارسال درخواست به همراه کارت شناسایی صاحب مغازه قابل استناد است.

مهرهای شخصی: برای ساخت مهرهای شخصی اعم از مهرهای اسم و یا امضا، ارسال درخواست دستنویس و یا تایپ شده با امضا و کارت ملی خود شخص الزامی است.